Shonan Living

Shonan Living
Fujisawa
Knick-knacks
George's George's


Fujisawa
Bazaar
Tougyoku Dolls Tougyoku Dolls


Fujisawa
Bazaar
DISNEY STORE DISNEY STORE


Kamakura
Bazaar
Kamakura Fuji Shoukai Kamakura Fuji Shoukai