Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Kamakura
Korean Barbecue
Yakiniku Daishouen Yakiniku Daishouen


Kamakura
Korean Barbecue
Yakiniku Rashoumon Yakiniku Rashoumon


Kamakura
Korean Barbecue
Yakiniku Bekoichi Yakiniku Bekoichi


Kamakura
Korean Barbecue
Kamakura Miyokawa Kamakura Miyokawa


Kamakura
Korean Barbecue
TORAJI TORAJI


Kamakura
Korean Barbecue
Gyu-kaku Ofuna #2 Gyu-kaku Ofuna #2