Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Kamakura
French
Coin de Rue Coin de Rue


Hayama
French
LA MAREE DE CHAYA LA MAREE DE CHAYA

A Coffee shop that sometimes puts on jazz concerts


Kamakura
French
Restaurant Maxi-Mieux No Image


Fujisawa
French
Tsujido Bistro Tsujian Tsujido Bistro Tsujian


Hiratsuka
French
Ferie Ferie


Zushi
French
Petit Pas Petit Pas


Chigasaki
French
La Table de Toriumi La Table de Toriumi


Fujisawa
French
Tivi Mougins Tivi Mougins


Kamakura
French
Restaurant Watabe Restaurant Watabe


Fujisawa
Lunch Goods
Paquet Paquet


Fujisawa
French
Bistro Bon-Gout Kokubo Bistro Bon-Gout Kokubo


Hiratsuka
French
Bistro Refuge No Image


Fujisawa
French
bistro La Brise bistro La Brise


Fujisawa
French
Bistro La Chambre Bistro La Chambre

French Cuisine


Oiso
French
espace espace


Kamakura
French
Rene Rene


Hiratsuka
French
H x M H x M


Kamakura
Western Food
Ieri Ieri


Fujisawa
French
Petit Papillon Petit Papillon


Kamakura
French
Comme Un Oiseau Comme Un Oiseau


Fujisawa
French
Bistro Moto No Image


Kamakura
French
BrasserieD BrasserieD


Fujisawa
French
Village Kataseyama Village Kataseyama

French Food


Chigasaki
French
French Cuisine Hirotani French Cuisine Hirotani


Fujisawa
French
Mikasa Kaikan Mikasa Kaikan

Shonan French


Chigasaki
French
La Lausanne La Lausanne


Fujisawa
French
Taste of Living Room Taste of Living Room


Hiratsuka
French
Marie Louise Marie Louise


Kamakura
French
Nature et Sens Nature et Sens


Fujisawa
French
Mimosa Shokudo Mimosa Shokudo


Kamakura
French
KuRa KuRa


Kamakura
French
L'EGLISE L'EGLISE


Hayama
French
Bistro Menage No Image


Kamakura
French
Brasserie Oh-An Brasserie Oh-An


Fujisawa
French
Le Point Ouest Le Point Ouest