Shonan Health and Hospital Info

Shonan Health Info
Chigasaki
Chinese Seitai
Nozomi Seitai Nozomi Seitai


Chigasaki
Massage
Functional Massage Functional Massage


Chigasaki
Massage
Dai-Dai Dai-Dai

Thai Massage, body care, foot massage, hand massage