Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:20,10:45,13:10,15:40,20:45
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,12:45,15:10,17:35,20:00

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:55,14:50,16:40,18:35
dubbed

Video