Shonan Movie Information

Shonan Movie

Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,14:05,16:00,20:25


Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,12:00,14:45,17:30,20:15


Yokosuka HUMAX
Times: 10:55,13:20,15:45,18:10,20:35


Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,14:05,20:20