Shonan Movie Information

Shonan Movie

Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:40,13:50,16:00,20:20
subtitles


Yokosuka HUMAX
Times: 9:40,11:50,14:00,16:10,20:35


Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:35,17:15,19:20
subtitles


Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,15:10,17:40,20:15

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,10:15,13:30,16:45,20:00