Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,12:15,15:00,17:45,20:30
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:35,15:15,17:55,20:30

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,14:10,16:20,18:40,20:10
subtitles

Video
Kuime

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:25,18:30,20:25

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 11:30,16:05,18:35,21:35
Yokosuka HUMAX
Times: 11:10,13:30,15:50,20:20

Video