Shonan Movie Information

Shonan Movie
HiGH&LOW THE RED RAIN

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:05,14:45,17:10,21:50

iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:00,12:10,14:20,19:00,21:05
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,11:50,13:50,18:10,20:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:50,14:05,16:20,18:45,21:00

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,16:25,20:55
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:30,19:35,21:30

Video
HiGH&LOW THE LIVE

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:05,16:20,20:35

iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:20,11:40,14:00,16:20,18:40,20:55
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:45,13:15,15:45,18:15,20:45
Yokosuka HUMAX
Times: 11:15,13:30,15:45,18:00,20:15

Video