Shonan Movie Information

Shonan Movie
IKIMONOMATSURI EBINA DE SHOW!!!


109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:50,12:40,15:30,18:25,21:15
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:50,14:30,19:10,21:45
Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,12:45,15:15,17:45,20:15


Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:50,14:15,16:40,19:05,21:30
dubbed
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,14:00,16:10,18:20,20:30
dubbed


109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:15,11:45,14:15,16:45,19:20,21:50
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:05,14:10,16:15,20:40

KIZUMONOGATARI

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:10,13:35,16:00,20:30
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,11:10,16:10,18:50

Video