Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:15,14:30,19:30,21:45
IMAX
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:20,13:30,15:40,19:45,21:50
subtitles
Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,12:10,14:05,16:00,20:30
subtitles

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:05,13:00,15:50,18:40,21:30
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:50,12:35,15:20,18:05,20:50
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:35,15:10,20:20

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:45,12:40,15:35,18:30,21:25
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:50,14:55,17:55,20:55
Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,12:00,14:40,17:20,20:00

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,12:00,14:10,16:20,18:30,20:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:45,13:15,15:45,18:15,20:45

Video