Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 16:15
subtitles Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:55,15:20,17:45,20:00
dubbed 109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:40,13:10,15:40,18:10,20:40
dubbed 109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:25,16:10,21:00
subtitles Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:35,11:55,14:15,16:35,18:55,21:15
dubbed

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,12:00,13:00,14:15,16:30,20:55
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:40,15:10,17:40,20:10
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:40,12:05,14:30,16:55,19:20,21:45

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:50,15:15,17:45,20:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:50,12:35,15:20,18:05,20:50
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:00,12:45,15:30,20:55

Video