Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,13:35,14:35,16:50,20:00
subtitles 109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:30,14:00,17:30,21:00
IMAXsubtitles 109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:55,18:05
subtitles Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:25,11:00,14:15,17:30,20:45
subtitles

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:40,11:55,14:10,16:25,20:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:20,12:55,15:30,18:05,20:35
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:35,12:00,14:25,16:45,21:20

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:45,13:55,16:05,20:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 13:25,15:50,18:15,20:40

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:50,13:15,15:40,18:05,20:30
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:55,15:40,18:25

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:35,13:55,16:15,18:30,20:45
109 CINEMAS SHONAN
Times: 12:30,15:10,17:55,20:30
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:40,14:05,16:30,21:35

Video
La Belle et la Bete