Shonan Movie Information

Shonan Movie

Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,12:05,13:40,14:50,17:35,20:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,12:20,15:20,18:20,21:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 13:35,16:35
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:55,12:50,15:45,18:40,21:35

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:15,16:15,18:20,20:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,14:15,19:05,21:30

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:35,16:25,18:30,20:35
109 CINEMAS SHONAN
Times: 17:20,19:40,22:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 16:35,11:25,13:50,21:25,08:50
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:00,11:25,13:50,16:05,18:25,20:45

Video