Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,13:05,15:15,17:25,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:55,11:25,16:05,21:10,19:00

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,12:10,14:50,17:30,20:10
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:25,13:15,16:05,18:55,21:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:40,12:35,15:35,18:30,21:25

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,13:55,16:15,18:35
dubbed
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:35,13:55,16:15,18:35,20:55
dubbed
109 CINEMAS SHONAN
Times: 12:05,14:35,16:40,18:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:00,13:30,16:00,18:10,20:35
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,13:45,16:25,18:35

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:10,13:30,15:50,18:10,20:30
dubbed
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:10,11:40,14:10,16:40,19:05,20:30
dubbed
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:00,11:30,14:00,19:10,21:40,17:05

Video