Shonan Movie Information

Shonan Movie
HIBIKI

Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,11:45,14:00,16:15,20:55,9:15,11:25,14:20,16:00,21:00,9:30,15:55,20:50,9:20,10:55,14:20,11:50,18:15,9:15,13:35,20:45,9:20,11:55,17:50,18:30,14:30,12:30,15:55,20:55,18:40,18:10,15:15,18:40,11:40,16:30,20:35


Yokosuka HUMAX
Times: 9:35,11:40,16:00,20:00


Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,11:35,13:55,16:10,20:35
dubbed


Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,12:05,16:20,18:35


Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,11:25,13:35,15:45,20:25

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:15,16:05,18:20,20:55

Video