Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:45,12:50,14:00,16:15,18:25,20:35
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:50,11:30,12:05,14:20,16:35,18:45,21:00
subtitles
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:35,12:00,14:25,16:50,19:15,21:40
IMAX
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:15,13:40,16:05,18:30,20:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,12:40,15:00,17:20,20:35
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:30,14:00,16:30,19:00,21:30

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:30,15:00,20:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:05,13:50,18:55,21:40

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:40,14:05,16:30,21:20
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:25,14:50,17:15,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:55,12:25,15:05,20:55,18:10

Video