Shonan Movie Information

Shonan Movie
ZYUOHGER VS NINNINGER

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,12:45,15:10,17:35,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:20,13:00,15:40,18:25,21:05

Video
CINEMA KABUKI AKOYA