Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:55,13:35,16:10,18:45,21:20
Yokosuka HUMAX
Times: 8:45,11:10,13:35,18:10,20:35
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:30,12:35,15:25,18:10,20:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:00,13:20,15:45,20:35
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:00,16:35,21:40,12:30

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:40,10:40,12:40,14:40,16:40
dubbed
Yokosuka HUMAX
Times: 9:00,10:55,12:50,14:45
dubbed
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,14:20,16:30,11:35

Video