Shonan Movie Information

Shonan Movie
ONODERAKE

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:45,18:05,20:35

SHANTIDAYS365

THE EQUALIZER

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:50,15:40,18:30,21:20
subtitles

iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:30,19:40,22:00
subtitles Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,13:45,15:50,20:30
subtitles

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 18:35,16:00,21:25,12:20
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,15:00,17:25,20:10

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 13:50,16:30,19:10,21:50
Yokosuka HUMAX
Times: 13:35,15:55,18:15,20:35

Video