Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:45,11:05,15:50,13:30,20:50,10:30,12:35,14:35,16:35,21:15,10:35,12:15,13:55,15:35,8:50,13:45,16:00,20:55,10:55,13:25,15:55,19:00,21:10,18:10,11:00,18:15,20:20,9:15,11:40,14:15,16:40,8:25,8:20,17:15,21:30,8:15,18:25,18:35
dubbed
Yokosuka HUMAX
Times: 11:30,16:00,20:35

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:55,13:45,16:20,18:40

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:30,11:40,16:30,21:05,14:20
Yokosuka HUMAX
Times: 9:00,10:50,14:15,18:40,20:30

Video