Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:40,14:25,19:35,22:00,11:45,16:35
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:45,13:20,14:00,16:15,18:30,20:40
dubbed Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:50,11:15,13:40,16:00,18:30,20:55
dubbed

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,14:10,12:05,16:50
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,10:30,12:30,14:30,16:30,18:30
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:15,10:25,12:35,14:45,16:55

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,13:50,16:40,19:00,21:45
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:45,16:50,19:10
Yokosuka HUMAX
Times: 10:10,12:35,13:15,15:00,17:25,20:00
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:30,11:05,13:45,16:20,18:55,21:25

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:30,15:45,17:05
109 CINEMAS SHONAN
Times: 19:20,21:55,09:25,13:40,16:15
Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:50,13:40,15:10,17:30,20:00
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:20,10:55,13:30,16:05,18:40,21:10

Video