Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:20,12:55,15:30,18:05,20:40
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:20,11:45,14:10,16:35,19:05,21:30
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:30,15:00,17:30,20:00

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:10,13:05,15:00,21:55
Yokosuka HUMAX
Times: 12:55,14:40,16:25,18:10,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:50,17:05,10:30,15:10,19:50,21:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:45,15:00,17:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:15,12:50,15:25,18:00

Video