Shonan Movie Information

Shonan Movie
HIMEANOLE

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:15,14:30,19:15,21:30

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,13:55,16:10,18:25,20:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:40,13:20,15:30,18:10,20:50

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,13:50,16:00,20:20
dubbed
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:20,12:55,16:00,18:05

Video