Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:45,14:00,16:15,20:45
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:30,11:00,13:30,15:55,20:40

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:35,16:30,18:40,20:50
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:45,11:10,13:35,16:00,20:45

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:00,11:20,13:40,16:00,18:20,20:40
dubbed Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:15,10:40,13:05,15:45,21:00
dubbed

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:00,14:10,16:20,20:40

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:35,14:30,16:25,18:25
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:15,10:20,12:30,14:40,16:50,21:05

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:45,14:00,16:15
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:25,10:50,13:15,15:40,20:50

Video