Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 19:30,21:50,13:15,15:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,11:40,14:00,16:20,21:15
Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,11:30,12:25,13:40,15:50,18:10,20:20
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:00,11:25,13:45,16:05,18:25,20:45

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:50,11:50,16:30,21:25
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,14:35,16:40,18:45

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,14:10
dubbed 109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:25,13:40,15:55,18:10,20:25
subtitles Yokosuka HUMAX
Times: 11:55,20:10
subtitles Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,13:55,16:00,18:05
dubbed Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:25,10:40,14:35,17:00,18:50,19:30,21:35
dubbed

Video