Shonan Movie Information

Shonan Movie
KOBITOZUKAN KAKUREMOMOJIRI

iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:55,12:35,15:15,17:55,20:35
Yokosuka HUMAX
Times: 11:10,13:30,15:50,18:10,20:30
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:00,11:35,14:10,16:45,21:30

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 20:55,08:55,12:35,19:30
Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,13:00,14:50,18:40

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:15,12:10,15:05,18:05,21:00
Yokosuka HUMAX
Times: 12:50,14:40,17:20,20:00
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 11:00,13:50,18:50,21:40

Video