Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:45,15:20,17:55,20:30
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,11:55,14:10,16:30,18:45,20:55
Yokosuka HUMAX
Times: 11:15,13:25,15:35,17:45,20:00

Video
hide 50th aniversary film JUNK STORY

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 13:20,17:55,20:20

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 11:40,14:05,16:30,18:55,21:15
Yokosuka HUMAX
Times: 11:25,13:50,20:25
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:20,12:55,15:30,19:15

Video