Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:40,14:40,16:40,18:40,20:40
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:55,13:40,15:35,20:45
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:35,11:45,14:00,19:40,21:50

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,11:40,13:35,17:45,20:20

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:30,16:00,21:05,18:05
Yokosuka HUMAX
Times: 13:20,15:30,17:50,20:15

Video