Shonan Movie Information

Shonan Movie
ONE PIECE FILM GOLD

iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:25,11:50,14:20,16:50,19:20,21:45,12:55,17:55
Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,10:15,11:20,12:20,13:35,14:25,15:55,16:30,18:35,20:40
dubbed
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:15,10:30,12:45,14:30,15:00,17:15,19:30,20:45
dubbed

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:45,12:05,14:25,16:45
Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,11:50,12:50,13:50,15:50,17:50
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:25,10:40,12:55,15:10,17:20

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:50,15:35,18:25,21:10
Yokosuka HUMAX
Times: 10:45,13:25,18:00,20:10
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:00,11:40,14:20,17:00,21:45

Video