Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:05,11:45,16:05,18:45,21:25
Yokosuka HUMAX
Times: 10:10,12:45,15:20,17:55,20:25
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:55,13:40,16:00,18:55,21:40

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,12:15,15:00,17:45,18:55,20:30
dubbed
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,12:25,13:25,15:05,18:10,20:40
dubbed
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,12:25,15:15,18:05,20:55

Video