Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:25,13:55,16:25,21:35
subtitles

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,13:00,15:50,18:40,21:30
Yokosuka HUMAX
Times: 9:40,12:10,14:40,17:10,20:00

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:00,16:10,21:15
IMAXsubtitles 109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:50,15:40,18:30,21:20
subtitles Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,12:25,15:00,17:35,20:10
subtitles Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,12:15,15:00,17:45,20:30
subtitles

Video
iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:55,12:40,15:25,18:10,20:55
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,12:50,15:20,17:50,20:20
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:45,12:25,17:15,20:00

Video