Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 8:40,11:15,15:40,20:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:00,11:45,14:40,17:25,20:10
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 8:30,11:15,14:05,16:40,21:25,17:10,8:20,19:25,21:45,8:35,12:50,21:55,10:30,13:25,15:35,18:30,21:30,8:25,11:00,13:40,16:20,8:15,16:55,19:10,8:45,11:35,14:25,19:15,21:40,13:25,17:05,19:30,10:50,19:00,21:35,10:40,14:55

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:10,11:20,15:25,17:35,20:10

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 8:45,12:05,13:45,16:15,20:40
dubbed

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:10,14:30,17:05,20:00

Video