Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 12:30,14:35,18:00,20:30

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:45,15:00,20:15

Video