Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:40,12:30,15:20,18:10,21:00
Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,12:05,14:50,17:35,20:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:35,14:35,17:35,20:35

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,11:40,13:50,16:00,18:10,20:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:50,14:25,16:50,19:15,21:40

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:30,15:00,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:10,13:55,16:40,21:35

Video