Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:25,12:40,15:00,19:40,21:55
Yokosuka HUMAX
Times: 9:20,11:30,15:55,18:20,20:30

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:25,12:45,15:05,17:25,19:40,20:55
dubbed
Yokosuka HUMAX
Times: 9:00,11:15,13:30,20:00
dubbed

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,16:15,18:05,20:30

Video
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,11:40,14:05,16:30,21:30
Yokosuka HUMAX
Times: 9:40,11:50,14:00,16:10,18:45

Video