Shonan Movie Information

Shonan Movie

Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:40,12:10,14:40,19:20,21:45
Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,12:45,15:15,17:45,20:10
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:40,16:05,21:25,13:45,18:35

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:50,11:45,13:40,15:35,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,11:30,16:25,14:25,21:40

Video