Shonan Movie Information

Shonan Movie
SUB]WAITING FOR ANYA

109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:50,14:10,19:15,21:40


Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,12:35,14:55,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:40,16:45,21:40

DUB]REMI SANS FAMILLE


Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,11:00,11:30,13:15,13:45,15:30,16:00,17:45,20:00
109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:50,11:10,13:30,16:00,10:20,18:25,20:50,13:45,15:30

The Legend of Hei

iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,10:00,11:25,12:10,12:40,14:20,14:50,15:20,17:00,17:30,18:00,18:15,18:40,19:40,20:15,20:40,20:55
109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:20,14:00,19:00,21:40
IMAX
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:20,12:05,14:50,17:35,20:20,09:45,12:25,15:15,18:00,20:40,12:50,15:45,18:45

Video