Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:15,12:40,15:05,17:30,20:00
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 10:00,12:40,15:20,18:00,20:35

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:00,12:30,17:15,20:00

Video