Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:30,12:10,14:50,17:30,20:15
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:15,13:50,16:30,19:10,21:50

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:30,13:35,18:20,20:30
subtitles

Video