Shonan Movie Information

Shonan Movie
iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:45,11:55,14:10,16:20,18:30
dubbed

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:20,12:45,15:10,17:35,20:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:50,15:30,18:10,20:50

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 9:40,11:45,13:50,15:55,20:30
subtitles 109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:45,12:05,16:35,18:55,21:15,13:50
subtitles

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 11:40,14:00,16:20,20:30
109 CINEMAS SHONAN
Times: 12:15,14:55,17:35,20:15

Video
iSHONAN
Yokosuka HUMAX
Times: 10:30,12:55,15:20,17:45,20:10
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:00,12:35,15:10,17:45

Video