Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Hiratsuka
Okonomiyaki
Kururi Kururi


Hiratsuka
Okonomiyaki
Tamajuu Tamajuu


Kamakura
Okonomiyaki
Kamakura Horetaro Kamakura Horetaro


Fujisawa
Okonomiyaki
HANAMI HANAMI

Okonomiyaki


Fujisawa
Okonomiyaki
Okonomiyaki Mon Okonomiyaki Mon


Fujisawa
Okonomiyaki
aja aja


Fujisawa
Okonomiyaki
Okonomiyaki Doukonbori Okonomiyaki Doukonbori